Qendab ALİYEVA

ÖZET: Qendab ALİYEVA, “Çağdaş Güney Azerbaycan Şiirinde Lirik Psikologizm”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 19(1), 2020, ss. 57-72.

Edebî eser, her şeyden önce, onu ortaya koyan sanatçının ferdî duygu ve psikolojik faaliyetinin ürünüdür. Hayatı ve hayat hadiselerini kişilerle yansıtan sanatçının, şahsî psikolojisi ile yarattığı kişiler psikolojisi okuyucuya yine de psikoloji aracılığıyla verilir. Şiir hayatı yeniden oluşturulduğundan ve psikolojik açıdan daha karmaşık motivasyon etkisine sahip olan şair-insanın kavrama-düşüne sınırları arasındaki hayal gücünün sanatsal ifadesi lirizmde psikologizme iki kat nitelik kazandırır.

Bu makalede çağdaş Güney Azerbaycan şiir örnekleri psikolojik açıdan tahlil edilecektir. Amaç klasik edebî gelenekler üzerinde kurulan modern Güney Azerbaycan şiirinin 20. yüzyılın son on yılından günümüze kadarki döneminde – çağdaş Güney Azerbaycan şiirinde lirik psikologizmin genç Güneyli şairlere özgü meziyetlerini tespit etmek, bilimsel-kuramsal açıdan değerlendirmektir.

Açar Sözcükler: Güney Azerbaycan, Psikoanaliz, Çağdaş, Lirik Psikologizm, Şiir.

ABSTRACT: Qandab ALIYEVA, “The Lyrical Psychologysm İn Contemporary South Azerbaijani Poetry”, Varliq: Quarterly Journal of Turkish Language, Literature and Cultur, Secound period, Issue 19(1), 2020, pp. 57-72.

The literary work is the product of the author’s personal feelings and psychological activities. The images created by the writer, who portrays the life through the images, have a psychological effect on the reader. The literary expression of the poet’s imagination, which has more complex motivation, doubles the psychological power of the lyrics.

The psychological aspects of modern South Azerbaijani poetry have analyzed in this article. In the paper the image of the man’s spiritual world in the works of poets of young generation has also investigated. The goal is to determine the characteristic of psychological of young South Azerbaijani poets’ lyric in the contemporary period (from the last decade of the twentieth century to the present day) of modern South Azerbaijani literature, and to evaluate it scientifically, theoretically and aesthetically.

Keywords: South Azerbaijan, modernity, lyrical psychology, freedom, poetry

РЕЗЮМЕ: Гандаб Алиева, “Лирический психологизм в современной поэзии Южного Азербайджана”, Варлыг: Ежеквартальный журнал турецкого языка, литературы и культуры, Второй срок, Номер: 19(1), 2020, cc. 57-72.

Литературное произведение является творением индивидуальных чувств   и психологической деятельности автора.  Психология образов, созданных автором, который изображает жизнь образами, психологически действует на читателя. Литературное выражение воображений поэта, которое имеет более сложную мотивацию, усиливает психологическую силу лирики.

В статье проанализированы психологические аспекты современной южно-азербайджанской поэзии. Цель состоит в том, чтобы определить характеристику психологизма лирики молодых южно-азербайджанских поэтов в период c последнего десятилетия двадцатого века до наших дней, и оценить ее с научно-теоретической точки зрения.

Ключевые слова: Южный Азербайджан, современность, лирический психологизм, свобода, поэзия

قایناقلار

جاناتاق، آ، مجید (2007)، “مودرن الشتیری قوراملاری و محمت قاپلان‌ین شعر تحلیل متودو”، ارزروم آتاتورک اونیورسیته‌سی تورکیات آراشتیرمالاری انستیتوسو درگیسی، سایی: 34، صص. 155-139، ارزروم.

حبیب‌بگلی، ع. (4/2018)، “پوئتیزم علمی” درگیسی، صص. 22-3، علم و تحصیل یایینلاری، باکی.

عبدالرحمانووا، ف. (2014)، لیریکادا پسیخولوگیزم (مونوقرافیا)، نرگیز یایینلاری، باکی.

فواد، ا. (2018)، گونوموزون گونئی ادبیاتی آنتولوگیسی (پوئزیا)، علم و تحصیل یایینلاری، باکی.

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir