Ana Sayfa

ISSN 2149-7257 VARLIQ ÜÇ AYLIK TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Varlıq hakkında Yayın Kurulu Yazarlar için Son Sayı Arşiv Faydalı Bağlar İletişim

 

Genel

Varlıq dergisi Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında yazılmış olan bilimsel makaleleri, İran Türkleri başta olmak üzere Türk Dünyasının toplumsal meseleleriyle ilgili çalışmaları, Türkçe şiir ve kısa hikâyeleri, Türklük bilimiyle ilgili kitapların tanıtım yazılarını içeren bir dergidir. Dergi zaman zaman belli konulara ayrılmış özel sayılar da yayınlar.

Türkçe veya Farsçada yazılmış yazılar dikkate alınır. Eğer bu diller yazarların ilk dili değilse, gönderilmeden önce Türkçe (Farsça) konuşan bir meslektaşının gözden geçirmesi tavsiye edilir. Yazılar Dergi editörüne varliqdergisi@gmail.com adresinden e-posta yoluyla veya diskette aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir:

Mehmet Rıza Heyet
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
TÜRKİYE
E-posta: varliqdergisi@gmail.com
Tel: +90 538 281 13 09

Değerlendirme Süreci

Yazılar, Editörler tarafından uygun bulunduğu takdirde, değerlendirme için iki hakeme gönderilir. Hakemlerin ismi gizli tutulur. Yazıları editörler ve yayın kurulu da gözden geçirebilir ve öneride bulunabilir. Kitap tanıtmaları buna tabi değildir. Editör ve yardımcı editörler yazıların ve hakemlerin takibini yapar. Varlıq Dergisi, daha önce baskı olarak veya elektronik ortamda yayınlanmış çalışmaları dikkate almaz. Yazılar değerlendirme süreci tamamlandığında yazarına gerekli yönlendirmeler için geri gönderilir. Kabul edilmeyen yazılar yazarına iade edilmez.

Derginin Dili

Türk ve Fars dillerinde yayımlanan derginin her sayısının ortalama yüzde sekseni Türkçe, yüzde yirmisi Farsçadır. Farsça yazıların muhatabı genellikle ana dilinde okuma yazması olmayan, fakat Türk dili, edebiyatı ve tarihine ilgi gösterenler ile Fars okuyuculardır. Derginin Farsça bölümünde genellikle Türklerin tarihi, dili ve kültürüyle ilgili asimilasyon politikaları doğrultusunda ileri sürülen iddialara yanıt niteliğinde bilimsel çalışmalar yer almaktadır. 
Derginin yayımlandığı ilk yıllarda Türkçeyi okumakta zorluk çeken okuyucular için her sayının sonuna Türkçe-Farsça bir sözlük bölümü eklenmiştir. Ayrıca ikinci dönem Varlıq dergisinde tüm ilmî makalelerin Türkçe, Farsça ve bazen İngilizce ve Rusça özeti verilmektedir.

Yazı Düzeni

Yazıların uzunluğu: Yazılar 10000 sözcükten daha uzun olmamalıdır. Daha uzun yazılar kısaltılması için yazarına geri gönderilecektir. Yazılar, Word veya her hangi bir RTF dosyası olarak kabul edilir.

Başlık Sayfası: Her yazının ilk sayfasında başlık, yazar(lar)ın ad(lar)ı, yazarın görev yaptığı kurum, başlığın kısa adı bulunmalıdır. Şekil ve tabloların sayısı da belirtilmelidir.

Tam adres: Yazarın tam adresi posta koduyla birlikte başlık sayfasının altında verilmelidir. Lutfen telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi de ekleyiniz.

Anahtar sözcükler: Dizinleme maksadıyla 3-10 anahtar sözcük belirtilmelidir. Başlıkta kullanılan anahtar sözcükler burada da tekrarlanmalıdır.

Özet: Özet 1 sayfa ile sınırlı tutulmalı ve sonuçları da içine alarak bütün yazıyı özetlemelidir. Özette kısaltmalar ve alıntılamalar kadar "tartışılacaktır", "değerlendirilecektir" gibi ifadelerden de kaçınılmalıdır. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde de hazırlanmalıdır.

Metin: Yazı metni aşağıdaki bölümleri içermelidir: Giriş, Malzeme ve Metodlar, Sonuçlar ve Tartışma. Her bölüm içinde, (eğer kullanıldıysa), altbaşlıkların seviyeleri anlaşılır bir biçimde ayırt edilmelidir. Teşekkürler (eğer uygunsa) metnin sonuna eklenmelidir.

Dipnotlar: Dipnotlardan kaçınılmalıdır; eğer zaruri ise, uygun sayfanın altına yazılmalı ve ardarda numaralandırılmalıdır.

Alıntılar: Çok uzun alıntılar (40 sözcüğün üzerindeki) gösterilmeli ve metinde içerden yazılmalıdır. Alıntılarda yazar(lar)ın ad(lar)ı, yayının yılı kronolojik düzen içinde belirtilmelidir. Üç veya daha fazla yazar olduğu takdirde 'v.d.' kullanınız.Hazırlanmakta olan bir çalışma [yayımlanmamış inceleme] olarak belirtilmelidir. Meslektaşlarla yapılan kişisel sohbete dayalı alıntılamalar [kişisel görüşme] olarak gösterilmeli ve ad ve soyadları belirtilmelidir. Hem bunlar hem de yayımlanmamış çalışmalar Kaynaklarda verilmemelidir.

Metin içindeki Kaynaklar aşağıdaki gibi gösterilmelidir: yazarın adı ve yayının yılı sayfa sayılarıyla birlikte parantez içinde, yani 'Korkmaz'ın (2003: 22-3) da belirttiği gibi', veya, daha genel bir başvuruda: 'Korkmaz'ın (2003) ... söylediği anlaşılmaktır'.

Tablolar: Her tablo, tablo numarası ve adını ihtiva eden bir başlık taşımalıdır. Tablolar Arap sayıları ile verilmelidir. Eğer gerekli ise, semboller için yapılacak açıklamalar tablonun hemen altında gösterilmelidir.

Şekil açıklamaları: Şekil açıklamaları numaralandırılmalı ve sırasıyla dizilmelidir. Eğer bir şeklin birden daha çok kısmı varsa, her bir çerçeve tanımlanmadan veya kaynak olarak başvurulmadan önce, açıklama şeklin kısa bir tanımıyla başlamalıdır.

Şekiller: Yayına konulacak resimlerin profesyonel nitelikte çizim veya fotoğraflar olması gerekir. Şekil sayısı, yazar ve "konu" her şeklin altında açık bir biçimde belirtilmelidir. Elektronik ortamdaki siyah/beyaz iki renkli ve renkli resimlerin ölçüleri verildikten sonraki son çözünürlüğünün 300 dpi, çizgi çizimlerinin ise 800-1200 dpi olması gerekir. Yazıya konulan resimler .gif veya .jpeg formatlarında olmalıdır.

Kısaltmalar: Mümkün olduğunca yaygın terimler dışında, yalnızca ilk harflerin kullanıldığı kısaltmalardan kaçınınız. Kullanılan kısaltmaların alfabetik sırada bir listesini yapınız ve metin içinde ilk geçtiği yerde kısaltmayı parantez içinde yazınız.
Yazınızı A4 ölçüsündeki kağıda tek satır aralığı ve sağ ve sol sayfa kenarlarında 3 cm. boşluk bırakarak yazınız. Satır sonunda sözcük ayırmayınız. Metnin sağ kenar boşluğunu hizalamayınız. Yazının hakem ve editörler tarafından okunması kolay olmalıdır; yazım ve kaynak yanlışlarının dikkatli bir biçimde kontrol edilmesi gereklidir. Azerbaycan Türkçesindeki yazılarda Varlıq dergisinin yazım ve noktalama kuralları, Türkiye Türkçesindeki yazılarda Türk Dil Kurumu yazım ve noktalama kuralları geçerlidir.

Jargon ve gereksiz teknik dilden kaçınılmalıdır.


Kaynaklar

Kaynaklar her kaynağın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak ve soyadları Büyük harflerle listelenmelidir. Yazar soyadlarını adlarının ilk harfleri izlemelidir. Birden çok yazarlı kaynaklarda bütün yazarlar belirtilmelidir; 'v.d.' yeterli değildir. Bunları parantez içinde yıl, başlık, dergi, cilt ve tam sayfalama takip etmelidir. Bir yazarın birden fazla yayını olduğu takdirde yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınların yılları (1992a), (1992b) şeklinde gösterilmelidir. Dergi adlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Dergi, tek çalışma (monografi) ve edisyon kitaplar eğri yazı ile dizilmelidir. Internet kaynaklarında mutlaka tarih belirtilmeli ve adresleri Kaynaklarda da verilmelidir.

Kaynaklar yazının sonuna aşağıdaki düzende eksiksiz olarak listelenmelidir:

Örnekler

(a) Süreli yayınlarda basılmış yazılar:

EREN H. (1950) Sibirya Türk dillerinde Moğol unsurları. Türk Dili Belleten , 14-15, 35-43.

KORKMAZ Z. (1959) Türkçede -acak/-ecek gelecek zaman (futurum) ekinin yapısı üzerine. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , 17(1-2), 159-168.

SHATZ M., WELLMAN H., SILBER S. (1983) The acquisition of mental verbs: A systematic investigation of the first reference to mental states. Cognition , 14, 301-321.

SHÔGAITO, M., (1995) Uygur Text of the Boddhisattva-carya – Pelliot Ouïgour 4521 [Japonca]. Annals of Foreign Studies 31, 33-96, Faksimile: 21 levha, 75-96.

b) Tek çalışmalar:

EGOROV V.G. (1964) Etimologiçeskiy slovar' çuvasskogo yazika . Çeboksari: Çuvasskoe knijnoe izdatel'stvo.

RÄSÄNEN M. (1957) Materialien zur Morphologie der Türkischen Sprachen . Helsinki: Studia Orientalia.

LAKOFF G., Johnson M. (1980) Metaphors We Live By . Chicago and London: The University of Chicago Press.

LANGACKER R.W. (1991a) Concept, Image, Symbol: The Cognitive Basis of Grammar . Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

LANGACKER R.W. (1991b) Foundations of Cognitive Grammar , Vol. II: Descriptive Application . Stanford: Stanford University Press.

(c) Edisyon kitaplar:

MAUE D. (1983) Zu den Dentalen im Brahmi-Uigurischen. Sprachen des Buddhismus in Zentralasien içinde, (K. RÖHRBORN and W. VEENKER), ss. 53-64, Wiesbaden.

PUTZ M. (ed.) (1994) Language Contact and Language Conflict . Amsterdam: John Benjamins.

(d) İnternet kaynakları:

GENCELİ, Mehdi (2006) İsmail Gaspıralı'nın Vefatı Azerbaycan Matbuatında. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Mart 2019, 9-44. DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.2 (Erişim tarihi: Gün/Ay/Yıl)


Telif Hakkı

Yayımlanması kabul edilmiş yazılar derginin telif hakkı olur ve yayıncının yazılı izni olmadan tamamı veya bir kısmı her hangi yolla çoğaltılamaz.

Başka kaynaklardan alınmış resim, tablo v.b. şeylerin çoğaltılması için gerekli iznin sağlanması yazarın sorumluluğundadır.

Varlıq twitterVarlıq facebook

Tomurcuk Çocuk Dergisi

İran’da ana dilinde eğitim almaktan mahrum olan Türk çocuklara dillerine ve kültürlerine dair bilgiler sunan Tomurcuk Dergisi, Merhum Prof. Dr. Cevat Heyet’in çocuklara hediyesi olarak her üç ayda bir yayımlanıyor.

 

20. yüzyıl Türklüğü için Prof.Dr. Cevat Heyet Bey’in Varlıq dergisinin değer ve etkisi, ancak İsmail Bey Gaspıralı’nın Tercüman’ının değer ve etkisi ile karşılaştırılabilir. Varlıq, İran ülkesinde bir Türk varlığının dil, edebiyat, kültür ve tarih olarak var olduğunun bundan 40 yıl önce resmîleştirildiğinin delilidir.