19-1 Milad Balesini

ÖZET: Milad BALESİNİ, “Erdebil İlinde Sokak Kavga ve Çatışmalarının Nedenlerinin İncelenmesi”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 19(1), 2020, ss. 89-101.

Resmî istatistikler, Erdebil İlinde sokak çatışmalarının yüksek oranda olduğunu gösteriyor. Adlî Tıp Kurumunun açıkladığı verilere göre, 2013 yılından 2019 yılının ortalarına kadarki sokak kavga ve çatışmalarında Erdebil İli ilk beş ilin içinde yer almaktadır. Ayrıca söz konusu dönemde, Erdebil İlindeki sokak kavgalarının oranı, ülke ortalamasının üzerindedir. Bu çalışmada başarısızlık-agresivlik ve göreli yoksunluk kuramından yola çıkarak, Erdebil İlindeki sokak kavga ve çatışmalarının sebepleri incelenmiştir. Çalışmada betimlemeli yöntem kullanılmış ve veri toplumu olarak da 2013-2019 yılları arasında ülke çapında ve Erdebil İlinde Adlî Tıp Kurumuna müracaat edenler esas alınmıştır. Araştırma verileri iki değişkenli denkleme göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ülke çapındaki sokak çatışmaları ortalaması ile Erdebil İli ortalaması arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını göstermektedir.

Açar Sözcükler: Yoksulluk, Başarısızlık, Şiddet, Sokak Kavgaları, Çatışma.

چکیده: میلاد بالسینی، “بررسی علل نزاع و درگیری‌های خیابانی در استان اردبیل”، وارلیق: فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی، دوره دوم، شماره: (1)19، 1399 / 2020، صص. 101-89.

آمارهای رسمی حاکی از بالا بودن میزان نزاع و درگیری‌های خیابانی در استان اردبیل می‌باشد. چنانچه بر اساس داده‌های سازمان پزشکی قانونی از سال 1392 تا نیمه‌ی نخست سال 1398 استان اردبیل در بین 5 استان اول کشور در این حوزه می‌باشد. همچنین میانگین نزاع و درگیری‌های خیابانی در این استان در بازه‌‌ی زمانی مذکور نیز بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد. در همین راستا هدف از این مطالعه بررسی علل نزاع و درگیری‌های خیابانی در استان اردبیل با استفاده از نظریه ناکامی-پرخاشگری و محرومیت نسبی است. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و جامعه‌ی آماری نیز تمامی مراجعه‌کنندگان به سازمان پزشکی قانونی در کشور و استان اردبیل بین سال‌های 1392 تا نیمه‌ی نخست 1398 می‌باشد. داده‌های پژوهش با

بهره‌گیری از همبستگی دو متغیری تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون داده‌ها حاکی از رابطه معنادار بین میانگین نزاع در سطح کشور و میزان نزاع در استان اردبیل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: فقر، ناکامی، خشونت، نزاع خیابانی، درگیری.

منابع

 بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد، سید علیرضا افشانی، سعید نوایی و مجتبی دلبازی اصل، نشریه‌ی پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره پیاپی 9، شماره اول، بهار و تابستان 1394.

 سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی-توصیفی خشونت در ورزش، علیرضا محسنی تبریزی، محمد مهدی رحمتی، نامه علوم اجتماعی شماره 19، بهار و تابستان 1381.

 چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ تد رابرت گر، مترجم: علی مرشدی زاد، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم 1388.

آخرین بحث‌ها در مورد ناسیونالیسم یک بررسی انتقادی، اموت اؤزکریملی، ترجمه طاهر اصغرپور، انتشارات نگاه معاصر 1398.

 گزارش تحلیل وضعیت اقتصادی استان اردبیل سال 1394، اژدر کیانی و سجاد عبداللهی، چاپ شیران 1396.

 رتبه بندی استان‌های ایران در ابتلا به سرطان معده، قابل دسترسی در: https://b2n.ir/836309

آمار ازدواج در سال 1397، سازمان ثبت احوال.

سالنامه آماری استان اردبیل سال 1395.

 سالنامه آماری کشور سال 1390.

 آمار نزاع کشور به تفکیک استان‌ها از سال 1392 تا 6 ماهه‌ی نخست 1398، سازمان پزشکی قانونی کشور.

یادداشتی از احمد بایبوردی در رابطه آلودگی رود ارس، 2017. قابل دسترسی در:

https://b2n.ir/728884

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir